Angol – Magyar jogi szótár

Ctrl + f billenytű lenyomásával könnyen kereshetünk akár angol, akár magyar kifejezésekre.

abnormally dangerous activities/hazardous operation veszélyes üzem
absentee fee távolléti díj
abuse of personal data handling személyes adattal való visszaélés
abuse of rights joggal való visszaélés
acceptance elfogadás
access to site munkaterület megközelítése
accident insurance balesetbiztosítás
accidental collision véletlen ütközés
acknowledgement of debt tartozás-elismerés
acquisition of controlling interest uralkodó befolyás szerzése
action kereset
adjacent property nem közvetlenül határoló ingatlan
adjoining property közvetlenül határoló ingatlan
adjudication döntnök útján történő vitarendezés
administrator hagyaték végrehajtója (törvényes öröklésnél)
adopted child örökbefogadott gyermek
adversary proceeding peres eljárás
adverse possession elbirtoklás
affidavit, notarial deed közjegyzői okirat
after tax profit adózás utáni eredmény
age of majority nagykorúság
agency, assignment megbízás
agricultural loan mezőgazdasági hitel
alienation elidegenítés
alimony házastársi tartás
alimony/spousal maintenance/palimony tartásdíj
alternative dispute resolution alternatív vitarendezés
alternative services vagylagos szolgáltatás
Annual General Meeting éves rendes közgyűlés
Annual Report Éves (pénzügyi) beszámoló
answer ellenkérelem
antiques régészeti leletek
appeal fellebbezés
application bejelentés (védjegy)
arable land termőföld
arbitration választott bíróság
archeological excavation régészeti ásatás
ascending line felmenő ág
ascertainable time meghatározható időpont
assignment engedményezés
associated attorney alkalmazott ügyvéd
assumption átvállalás
attestation clause tanúsító záradék
attorney, representative meghatalmazott
auction árverés
austerity package megszorító csomag
average wage átlagkereset
bank fraud banki csalás
bank guarantee, bond bankgarancia
bankruptcy csőd
beneficial contracts of service kizárólag előnyt szerző szerződések
beneficial user haszonélvező
beneficiary kedvezményezett
beneficiary végrendeleti örökös
benefits előnyök
bequest ingó örökség /hagyomány
bid/tender/offer ajánlat
bill of exchange idegen váltó
binder biztosítási ajánlat
birth certificate születési anyakönyvi kivonat
blackmail / extortion zsarolás
blanket mortgage keretbiztosítéki jelzálog
bona fide, good faith jóhiszemű
bond /guarantee garancia
bond, debenture kötvény
bonus bónusz
books and records számviteli nyilvántartás
branch inheritance ági öröklés
breach of fiducuary duty hűtlen kezelés
breach, default szerződésszegés
break period pihenőidő
bribery vesztegetés
burden of proof bizonyítási teher
burden/ encumbrance/charge teher
cancellation elállás
capital replenishment loan tőkepótló hitel
cash collateral/deposit készpénz óvadék
certificate of good standing jogkövető magatartás igazolása
cessation of business üzleti tevékenység megszűnése
charge meghagyás
chattel mortgage/pledge kézizálog
child benefit családi pótlék
child support gyerektartás
citation feljelentés
civil disobedience polgári engedetlenség
civil union of registered partners bejegyzett éllettársi kapcsolat
claim követelés
claim for damages kártérítési követelés
claims szabadalmi igénypontok
class action csoportos perindítás
clean loan biztosítatlan hitel
codicil végrendelet módosítás
collateral szerződést biztosító mellékkötelezettség
collective bargaining kollektív alku
collective contract/agreement kollektív szerződés
collective redundancy /layoff csoportos létszámcsökkentés
comment megjegyzés
community property házastársi közös tulajdon
community service közérdekű munka
compensation of work munka díjazása
compensation kártalanítás
complaint keresetlevél
compulsory/statutory share köteles rész
computer fraud számítógépes csalás
conciliation békéltetés
conclusive evidence megdönthetetlen bizonyíték
conclusive evidence perdöntő bizonyíték
condemnation kisajátítás
condition precedent felfüggesztő feltétel
condominium társasház
conduct magatartás
confiscation or property vagyonelkobzás
consanguinity vérrokonság
conservator gondnok
consideration ellenszolgáltatás
consignment bizomány
consolidation összeolvadás
constitution alkotmány
constitutional complaint alkotmányos panasz
construction log építési napló
contemporaneous jelenlegi
contingency fee sikerdíj
continuing education továbbképzés
contract against public mores jó erkölcsbe ütköző szerződés
contract for consideration / contract for value visszterhes szerződés
contract form blanketta szerződés
contracting agreement /works contract vállalkozási szerződés
conversion önkényes elvétel, jogtalan elsajátítás
co-ownership közös tulajdon
copyright szerzői jog
corporation tőkeegyesítő társaság
cost reimbursement költségek megtérítése
counterfeiting pénzhamisítás
county court megyei bíróság
Court of Appeal ítélőtábla
Court of Company Registration Cégbíróság
Court of Constitution alkotmánybíróság
court of first instance elsőfokú bíróság
court of second instance másodfokú bíróság
court settlement perbeli egyezség
credit card fraud hitelkártya csalás
cross-complaint viszontkereset
culpability felróhatóság
current asset loan forgóeszköz hitel
custodial care felelős őrzés
death, demise halál
debt service adósságszolgálat
debt service coverage ratio adósságszolgálati fedezeti ráta
decedent örökhagyó
decision határozat
decision ensuring uniformity jogegységi határozat
decision on the merit érdemi döntés
decisions on principal issues elvi bírósági határozat
declaration, statement, affidavit nyilatkozat
decree kormány-, miniszterelnöki vagy miniszteri rendelet
default hibás teljesítés
defendant alperes
deferred vacation következő évre átvitt szabadság
depreciation értékcsökkenés
derivative acquisition származékos tulajdonszerzési mód
design contract tervezési szerződés
design patent formatervezési minta
determinable future date meghatározható jövőbeli időpont
devise ingatlan örökség/hagyomány
devisee ingatlan hagyományosa/örököse
direct decendent közvetlen leszármazó
disbursement folyósítás
discloser titokgazda
discretionary bonus jutalom
disposable estate örökölhető vagyon
dispositional authority rendelkezési jog
dispute, controversy jogvita
dissolution of marriage házasság felbontása
divisible works osztható szolgáltatás
divorce válás
dominant tenement uralkodó telek
drawing tervrajz
due care elvárható gondosság
due date esedékesség
due date esedékesség
duress kényszer
duty work ügyelet
earnest money foglaló
easement szolgalom
embezzlement sikkasztás
employee with a reduced working ability csökkent munkaképességű munkavállaló
employee’s liability for damages munkavállaló kártérítési felelőssége
employees in management positions vezető állású munkavállaló
employment munkaviszony
employment dispute munkajogi vita
employment dispute munkajogi vita
enclosure, addendum, annex, schedule melléklet
encroachment túlépítés
encumbrance jogi teher
endorsement forgatmányozás
escrow teljesítési letét
estate hagyaték
estranged spouse különélõ házastárs
evidence bizonyítási eszközök
evidence bizonyító tény
excess, deductible önrész
exchange, barter csere
exclusionary order kitiltás
executor hagyaték végrehajtója (végrendeleti öröklésnél)
expert szakértő
expulsion kiutasítás
extra judicial / out of court dispute resolution peren kívüli jogvita megoldás
extra paid vacation kiegészítő szabadság
extraordinary remedy rendkívüli jogorvoslat
fact pattern, factual situation, facts of the case tényállás
failure mulasztás
fee simple title tehermentes tulajdonjog
filing fee bírósági illeték
final and binding jogerős
final certificate végső teljesítési igazolás
financial report pénzügyi jelentés
finding property találás
first instance elsőfokú
fixed-term employment határozott időtartamú munkaviszony
floating charge vagyont terhelő jelzálog
follow-up review utólagos felülvizsgálat
forgery hamisítás
found property találás
free of charge díjmentes
full-time employment teljes munkaidős foglalkoztatás
General Power of Attorney általános meghatalmazás
general terms and conditions általános szerződési feltétel
geographical indicator földrajzi árujelző
good driver discount /no claim discount bónusz (biztosítás)
good faith jóhiszeműség
goodwill cégérték
gross disparity in the values exchanged feltűnő értékaránytalanság
gross negligence súlyos gondatlanság
guardian gyám
hazardous duty pay veszélyességi pótlék
health insurance fraud társadalombiztosítási csalás
hearing meghallgatás
heir örökös
heir törvényes örökös
hourly fee óradíj
hourly rate időbér
household loan áruhitel
housing loan lakáshitel
Hungarian Patent Office Magyar Szabadalmi Hivatal
idle time, downtime állásidő
illegal agreement jogszabályba ütköző szerződés
imminent danger közvetlenül fenyegető veszély
impartial, neutral pártatlan
impediment, obstacle jogi akadály
impliedly ráutaló magatartással
impossibility ellehetetlenülés
incarceration suspended for a term felfüggesztett szabadságvesztés
incarceration, imprisonment szabadságvesztés
increased premium malus
industrial accident munkahelyi baleset
industrial design patent ipari mintaoltalom
inheritance öröklés
inheritance örökség
in-kind benefits természetbeni juttatások
insider trading bennfentes kereskedelem
insolvency fizetésképtelenség
insurance amount biztosítási összeg
insurance company biztosító-társaság
insurance event biztosítási esemény
insurance fraud biztosítási csalás
intellectual property rights szellemi alkotáshoz fűződő jogok
interim payment certificate részteljesítési igazolás
interim performance részteljesítés
intervener beavatkozó fél
intervention beavatkozás perbe
intestate succession törvényes öröklés
invention találmány
investment loan befektetési hitel
investment loan beruházási hitel
investment schemes tőkebefektetési csalás
invitation to tender tenderkiírás
irrevocably visszavonhatatlanul
issue leszármazó
itemized proposal részletes ajánlat
joinder pertársaság
joiner pertárs
joint and several liability egyetemleges felelősség
joint and several surety készfizető kezes
joint liability közös felelősség
judicial foreclosure bírósági végrehajtás
kin közeli rokon
knowlingly writing checks with insufficient funds visszaélés csekkel
labor dispute munkaügyi jogvita
labour relations munkaügyi kapcsolatok
land use földhasználat
larceny, theft lopás
last will and testament végrendelet
late néhai
lateral branch oldalág
law clerk gyakornok
law of succession öröklési jog
layoff leépítés
lease bérlet
legacy, bequest, device hagyomány
legal capacity cselekvőképesség
legal custody szülői felügyelet
legal personality jogképesség
legal representative /attorney at law jogi képviselő
legatee ingóság hagyományosa/örököse
Letter of Credit akkreditív
liability jogi felelősség
liability insurance/TPI felelősségbiztosítás
licence licencia
licence agreement felhasználási szerződés
licence to use felhasználási engedély
life insurance életbiztosítás
life tenancy élethosszig tartó haszonélvezet
life tenancy /life estate / beneficial interest haszonélvezet
limited/diminished capacity korlátozott cselekvőképesség
lineal descendants egyenesági leszármazó
lineal heirs egyenesági örökösök
liquidated damages/penalty kötbér
liquidation felszámolás
litigation peres eljárás
loan kölcsön
loan facility, credit line hitelkeret
local court helyi bíróság
lost wages elmaradt munkabér
lump sum átalánydíj
lump sum contract átalánydíjas szerződés
malicious damage szándékos károkozás
manpower leasing munkaerő-kölcsönzés
marital home közös lakhely
marital status családi állapot
marketability forgalomképesség
mask protection topográfiai oltalom
material adverse change súlyosan kedvezőtlen változás
material condition lényeges feltétel
maternity benefit anyasági segély
mediation közvetítés
mentally incompetent nem beszámítható
merger beolvadás
minimum wage minimálbér
minor kiskorú
minutes, transcript, memorandum, record jegyzőkönyv
misrepresentation megtévesztés
mistake tévedés
mitigation of damages kárenyhítés
mobilisation felvonulás (építkezéshez)
modification/amendment szerződés módosítás
money laundering pénzmosás
monthly salary havi időbér
mortgage jelzálog
mortgage bond jelzáloglevél
motion indítvány
mutual consent akarategyezőség
national holiday nemzeti ünnep
national interest reconciliation országos érdekegyeztetés
negligence gondatlanság
negotiable instrument értékpapír
negotiable instruments forgatható értékpapír
negotiation egyeztetés
neighbouring rights szomszédos jog
neutral semleges
new trial perújítás
night shift pay éjszakai műszakpótlék
non-adversary proceeding nem peres
non-work day munkaszüneti nap
notice of meeting közgyűlési meghívó
notice of termination felmondólevél
notice period felmondási idő
null and void semmis
obligation, liability, covenant kötelezettségvállalás
on call duty készenléti idő
order végzés
out-of-pocket expense készkiadás
out-of-pocket expenses készkiadás
outsourced work bérmunka
overdraft folyószámlahitel
overtime work túlóra
paid vacation/ holiday rendes éves fizetett szabadság
paralegal jogi asszisztens
part time employment részmunkaidős foglalkoztatás
partitioning joint ownership közös tulajdon megosztása
partnership személyegyesítő társaság
patent szabadalom
patent attorney szabadalmi ügyvivő
paternity apaság
paternity affidavit apasági nyilatkozat
pecuniary pénzbeli
per se önmagában
performance -based bonus prémium
performance pay teljesítménybér
performance-based bonus jutalom
permit hatósági engedély
personal base salary személyi alapbér
personal injury testi épségben okozott kár
personal loan személyi kölcsön
personal property ingóság
physical custody gyermek elhelyezése
pilot scheme piramisjáték szervezése bűntette
placement agency munkaerő kölcsönző
plaintiff felperes
plant variety protection növényfajta oltalom
policy biztosítási kötvény
pooling osztályra bocsátás
possession birtoklás
possession of stolen property orgazdaság
possessor, holder birtokos
power of attorney, proxy meghatalmazás
pre-contractual agreement/agreement to agree előszerződés
premium biztosítási díj
prenuptial agreement házassági vagyonjogi szerződés
presiding judge tanácselnök (bíróságon)
presumption vélelem
presumptive evidence megdönthető bizonyíték
private document providing conclusive evidence teljes bizonyító erejű magánokirat
probate expenses hagyatéki eljárás költsége
probate proceeding hagyatéki eljárás
probation próbára bocsátás
probationary period próbaidő
procedural decision eljárási döntés
profit növekmény
prohibition against continuing an occupation foglalkozástól eltiltás
promissory note saját váltó
proof bizonyíték
property damage dologban okozott kár
property insurance vagyonbiztosítás
proposal javaslat
pro-rata amount arányos összeg
protection oltalom (szabadalom)
public document közokirat
public warehouse bond közraktárjegy
purchase of assets felvásárlás
quasy contract megbízás nélküli ügyvitel
quorum határozatképesség
real property, real estate ingatlan
recipient titokszerző
reconciliation of the marriage házasság helyrehozatala
referree előadó bíró
refinancing hitelkiváltás
refinancing loan hitelkiváltás
refrain from a conduct magatartástól tartózkodni
registered owner gépjármű üzemben tartója
regular workweek of 40 hours heti 40 óra munkaidő
release on parole feltételes szabadlábra bocsátás
remuneration javadalmazás
renouncement lemondás öröklésről
renouncement örökségről való lemondás
representation képviselet
representative of the Homeowners’ Association közös képviselő (társasház)
repudiation örökség visszautasítása
responsibility felelősség
retainer rendelkezésre állási díj
revenue assignment árbevétel engedményezés
review of the decision határozat felülvizsgálata
revolving loan rulírozó hitel
right of possession birtoklás joga
right of use használat joga
right of way úthasználati jog
rights and obligations jogok és kötelezettségek
risk pooling kockázatközösség
risk, exposure kockázat
robbery rablás
royalty jogdíj
seasonal work idénymunka
second instance másodfokú
securities collateral értékpapír fedezet
securities collateral loan lombardhitel
securities fraud értékpapír csalás
security biztosíték
sequestration zárlat alá vétel
servient tenement szolgáló telek
set off beszámítás
settlement egyezség
severance pay végkielégítés
sham színlelt szerződés
shift supplement műszakpótlék
shift work többműszakos munkarend
sibling testvér
sick leave betegszabadság
smuggling csempészés
sole custody egyik szülő felügyelete
sole proprietor egyéni vállalkozó
special duties rendkívüli munkavégzés
Special Power of Attorney ügyleti meghatalmazás
specimen signature aláírási címpéldány
specimen signature aláírásminta
spouse házastárs
state holidays állami ünnep
Statute of Frauds írásba foglalás követelménye
Statute of Limitations elévülés
strict liability objektív felelősség
stripping of public rights közügyektől eltiltás
student loan diákhitel
study contract tanulmányi szerződés
submission beadvány
subsidized hosing savings account lakástakarék kassza
subsidized hosing savings fund lakástakarék pénztár
subsidy támogatás
suit per
summnons idézés
supplementing documents hiánypótlás
supply contract / contract to sell szállítási szerződés
supreme court legfelsőbb bíróság
surety kezes
suretyship kezesség
surviving spouse túlélő házastárs
syndicated loan szindikált hitel
szabadság megváltása redemption of vested vacation
tax evasion adócsalás
T-bill kincstárjegy
T-bond államkötvény
tenancy for years meghatárzott időre szóló haszonélvezet
termination munkaszerződés megszűnése
termination for cause rendkívüli felmondás
termination of employment munkaviszony megszűnése
termination without cause rendes felmondás
termination, dissolution megszűnés
testamendary succession végrendeleti öröklés
testamentary disposition halál esetére történő rendelkezés
testator végrendelkező
three-party instrument háromoldalú okirat
time off for nursing mothers/feeding allowance szoptatási munkaidő-kezdvezmény
time off with pay fizetetlen szabadság
to mitigate damages kár
tolling nyugvás
trade fixtures bérlemény kereskedelmi célú berendezése
Trade Registry Number cégjegyzékszám
trade union szakszervezet
trademark védjegy
transfer of title tulajdon átszállása
transfer tax/stamp duty vagyonszerzési illeték
treasure trove kincstalálás
treaty EU alapító szerződés
trial tárgyalás
unconditional payment guarantee készfizető kezesség
underwriter biztosító
undue influence fenyegetés
unenforceable claim bírósági úton nem kikényszeríthető követelés
unenforceable claim naturalis obligatio
unenforceable contract kikényszeríthetetlen szerződés
unfair business activities tisztességtelen üzleti tevékenység
unfair dismissal jogtalan elbocsátás
unfair terms tisztességtelen feltétel
uniform application of law egységes jogalkalmazás
unit trust befektetési jegy
unjust enrichment jogalap nélküli gazdagodás
unlisted number titkosított szám
unpaid leave fizetetlen szabadság
usury uzsora
utility contract közüzemi szerződés
utility model protection / utility patent használati mintaoltalom
utlitiy patent használati minta
valid contract érvényes szerződés
verification clause hitelesítő záradék
verified document közjegyzői által hitelesített okirat
vested vacation kötelező szabadság
visitation (parenting time) láthatás
void agreement semmis szerződés
voidable megtámadható
wage supplement bérpótlék
wages munkabér
waiver of premium díjmentesítés
weekly salary heti időbér
winding up végelszámolás
withdrawing of driving priviledges járművezetéstől eltiltás
witness tanú
work schedule munkaidő beosztása
work time lost kiesett munkaidő
workers’ council üzemi tanács
working time reduction munkaidő-kedvezmények
workweek munkahét
wrongdoing károkozás
wrongful conduct felróható magatartás
  •  
  •